คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวธิดากุล บุญรักษา

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

ดร.วิมลพร ระเวงวัลย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวศราธรณ์ หมั่นปรุ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

พิชชากร จันทา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวสุธิมา กฤตย์ธนวัต

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

อ.ดร. รังสรรค์ หล้าคำจา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวชนิภรณ์ ภู่มณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาววรัญญา โอภาษี

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวจิตราภรณ์ สอนเขียว

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวปัญจพร เหล่าลูกอินทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ปุณยภา บุญธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ร้อยเอกหญิงอารีรักษ์ ศรีวราพงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวธิดากุล บุญรักษา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นายประจักร์ รอดอาวุธ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผศ.ฐิติรัตน์ รักษาศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผศ.ดร.ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ประสพ ยลสิริธัม

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสุภาวดี ในเสนา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :