คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวธิดากุล บุญรักษา

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์