คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.สุธิมา กฤตย์ธนวัต
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

ดร.วิมลพร ระเวงวัลย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 090-9538076
อีเมล : wimolporn.r@my.nsru.ac.th
อาจารย์ศราธรณ์ หมั่นปรุ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 056 219 100-29 ต่อ 2205
อีเมล : sarathorn.m@nsru.ac.th
อาจารย์พิชชากร จันทา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ดร.รังสรรค์ หล้าคำจา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 063 343 4745
อีเมล : rungsan.l@nsru.ac.th
อาจารย์ชนิภรณ์ ภู่มณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0811812167
อีเมล : chaniporn.b@nsru.ac.th
อาจารย์วรัญญา โอภาษี
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์จิตราภรณ์ สอนเขียว
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล : jittraphorn.s@nsru.ac.th
อาจารย์ปัญจพร เหล่าลูกอินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ.ปุณยภา บุญธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0875655734
อีเมล : punyapa.b@nsru.ac.th
ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ. ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ.ฐิติรัตน์ รักษาศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ. ดร.ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 056-219-100 ต่อ 2206
อีเมล : thanaphat.so@nsru.ac.th
อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ.สุภาวดี ในเสนา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 056 219 100-29 ต่อ 2229
อีเมล : suparvadee.s@nsru.ac.th
ผศ.ธิดากุล บุญรักษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์พรพรรณ โพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ. ดร.ดาเรศ นฤมล
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : (+66) 896402555
อีเมล : darett.n@nsru.ac.th