คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาววรัญญา โอภาษี

Waranya Opasee อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้อง 317 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 089 905 2823

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

2557-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

- กลวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ในศตวรรษที่ 21  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2561

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ