คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิชชากร จันทา

Pichakorn Chantha อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

Office 318 อาคาร 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

วิศวกรวัดคุม บริษัท เทสโก้ เอ็นจิเนียร์

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รางวัลที่เคยได้รับ

นิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ