คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวธิดากุล บุญรักษา

Miss. Thidakul Boonraksa อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ประวัติการทำงาน

2562-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

2558 -2562    หัวหน้าศูนย์ภาษา
2550 -2558    หัวหน้าโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ธิดากุล บุญรักษา และบัณฑิตา อินสมบัติ. (2560). การวิเคราะห์พัฒนาการคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร TQF ระดับปริญญาตรีเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: การศึกษาภาคตัดขวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ธิดากุล บุญรักษา และพรพรรณ โพธิสุวรรณ. (2564). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวชนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ