คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประสพ ยลสิริธัม

PRASOP YOLSIRITHAM อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ห้อง ๓๑๙

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส

วิชาโทบริหารการศึกษา

ศศ.ม.รัฐศาสตร์

รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์

                      

ประวัติการทำงาน

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ

ผู้ช่วยนายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภาอาจารย์และข้าราชการ

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

 

 

 

ผลงานอื่นๆ