คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2214
อีเมล : suchat.s@nsru.ac.th

นายวรวิทย์ เถื่อนสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นายปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นายวศิน ล่ำสัน

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาววรรณวลี คำพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผศ.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

รองศาสตราจารย์.ดร. ภิญโญ ภู่เทศ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :