คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 0613105199
อีเมล : woravit.t@nsru.ac.th

อาจารย์

รศ. ดร.สุชาติ แสงทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2214
อีเมล : suchat.s@nsru.ac.th
อาจารย์วศิน ล่ำสัน
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 081-3944333
อีเมล :
อาจารย์วรรณวลี คำพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0624695686
อีเมล : wanwalee.k@nsru.ac.th
ผศ. ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล : piset.p@nsru.ac.th
รศ. ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 084-9951541
อีเมล : yoanone@hotmail.com
อาจารย์วัชรากร จันทร์สุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์วรุตม์ ปัทมดิลก
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล : varutama.p@nsru.ac.th
ผศ.ชัชชญา กัญจา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0819737850
อีเมล : nu_nu_kwan@hotmail.com, chatchaya.k@nsru.ac.th