คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์.ดร. ภิญโญ ภู่เทศ

Assoc. Prof. Dr. pinyo phuthed อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

084-9951541

email: yoanone@hotmail.com

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา

      สถาบันราชภัฏนครสวรรค์   ปีที่สำเร็จการศึกษา   2542
ปริญญาโท  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 (ศป.ม.)  สาขาวิชา  มานุษยดุริยางควิทยา

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่สำเร็จการศึกษา  2547

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)  สาขาวิชา  ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีวิทยา)

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่สำเร็จการศึกษา  2555

ประวัติการทำงาน

 • ปี พ.ศ.  2562 –  ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ปี พ.ศ. 2562  -  26  มีนาคม  2564  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 • ปี พ.ศ. 2562  -  26  มีนาคม  2564  กรรมการติดตาม กำกับ ด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ปี พ.ศ. 2562  -  26  มีนาคม 2564 กรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 26 มีนาคม พ.ศ.  2560 –  26 มีนาคม 2564  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ปี พ.ศ.  2557 -  2560 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ปี พ.ศ. 2555 – 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ปี พ.ศ. 2545 - 2548 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ปี พ.ศ. 2558 -  2561 ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ดนตรี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ปี พ.ศ. 2557 - 2558  นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 • งานวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ ตีพิมพ์เมื่อ  กันยายน -ธันวาคม 2559   สำนักพิมพ์ / วารสารที่ตีพิมพ์   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่  3
 • งานวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้านโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตีพิมพ์เมื่อ  พฤษภาคม - สิงหาคม 2560   สำนักพิมพ์ / วารสารที่ตีพิมพ์  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ 5 ฉบับที่  2 
 • งานวิจัยเรื่อง ดนตรีในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จีนจังหวัดนครสวรรค์     ตีพิมพ์เมื่อ  กรกฎาคม – ธันวาคม  2562  สำนักพิมพ์ / วารสารที่ตีพิมพ์   วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ปีที่  6  ฉบับที่  2

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

ภิญโญ  ภู่เทศ. (2558).  เอกสารประกอบการสอนวิชาชีวิตกับดนตรี.  นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ภิญโญ ภู่เทศ. (2558)  ตำราเรื่องมานุษยดนตรีวิทยา. นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ภิญโญ ภู่เทศ. (2562). ตำราเรื่องการอำนวยเพลงเบื้องต้น. นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

         ภิญโญ  ภู่เทศ. (2562).  เอกสารคำสอนวิชาหลักการวงโยธวาทิต.  นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.