คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาววรรณวลี คำพันธ์

Miss Wanwalee Kampan อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

สถานที่ : อาคารดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

e-mail : wanwalee.k@nsru.ac.th

Facebook : Wanwalee kampan

เบอร์โทรศัพท์ : 062-4695686

 

 

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาวัฒนธรรมดนตรี)  มหาวิทยาลัยมหิดล  2562

ศป.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2560

ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2556

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ