คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา

Assistant Professor Chatchaya Kanja อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคารดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

    เบอร์โทร : 0819737850

    อีเมล : nu_nu_kwan@hotmail.com, chatchaya.k@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555

ศศ.. (ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2548 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ชัชชญา กัญจา. (2565). What a Jealous Cattle! for Classical Guitar Trio. ศิลปกรรมระดับนานาชาติ : ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์บูรณาการท้องถิ่นสู่สากลครั้งที่ 3 (3rd International Symposium on Creative Fine Arts ISCFA 2022). 26-27 สิงหาคม 2565

https://fb.watch/iQ1zeyJQjG/

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ