คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 0911529791
อีเมล : natcharatch.s@nsru.ac.th

อาจารย์

อาจารย์จรรยา ลินลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0988732005
อีเมล : chanya.l@nsru.ac.th
ผศ.ธนสิทธิ์ คณฑา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2215
อีเมล : thanasit.c@nsru.ac.th