คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นายจรรยา ลินลา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2215
อีเมล : thanasit.c@nsru.ac.th