คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ทำเนียบผู้บริหาร/คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ พ.ศ.2519-ปัจจุบัน ตามลำดับ ดังนี้

 1. อาจารย์วิเชียร  อชิโนบุญวัฒน์

 2. อาจารย์สมเจต  อ่ำรอด
  (อาจารย์ณัฐพงศ์  อ่ำรอดจตุทิพย์)

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก  ใจสะอาด 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  บุตรประดิษฐ์ 

 5. รองศาสตราจารย์บุญเรือง  อินทวรันต์

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธ์

 7. อาจารย์สมศักดิ์  ขวัญเมือง

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  ซาเหลา

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  ซาเหลา

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  ธนวิภาคะนนท์

 11. ดร.ประจักร  รอดอาวุธ

 12. ดร.พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง

 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ

 14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง


คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจำในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ ตอบสนองนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและก้าวหน้า