คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายจรรยา ลินลา

Chanya Linla อาจารย์,สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา, โทรศัพท์: 0988732005, Facebook: จรรยา ครับ, Line ID: chanyaan

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1. การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยด้านสื่อสร้างสรรค์ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

2. จิตวิทยาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางครอบครัวพ่อแม่มือใหม่

3. การพัฒนาจิตตปัญญาเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความพอเพียงภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ