คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

Assistant ProfessorThanasit Conta รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา,สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2215  อีเมล : thanasit.c@nsru.ac.th
ผลงานวิชาการ

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูล
พุทธวิถีสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วารสารวิจยวิชาการ 7 4 TCI
แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อพึ่งตนเอง ช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ของชุมชนมาบแก ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 18 2 TCI
ความสุขของชีวิตบนพื้นฐานพุทธธรรมและภูมิปัญญา กรณีศึกษา: ชุมชนวัดเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี. วารสาร วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 7 1 TCI
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม 3 2 TCI