คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

Thanasit Conta รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา,สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


ข้อมูลติดต่อ

    

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1

    เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2215

    อีเมล : thanasit.c@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

2545  อาจารย์อัตราจ้าง

2558  อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

2559  ห้วหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

2561  หัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

2565  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1. ศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558

2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559

2. วิถีแห่งความสุขบนพื้นฐานของพุทธธรรมและภูมิปัญญา : กรณีศึกษา ชุมชนวัดเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ อุทัยธานี ทุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. การพัฒนาทักษะการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 3

4. พุทธวิถีสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทุนวิจัยงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปงบประมาณ 2565

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

1. โครงการ “การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น” ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

2. โครงการ BIG DATA ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 15 มีนาคม 2564 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี (อบต.ทัพหลวง และอบต.หนองจอก)

         3. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปีงบประมาณ 2565 

ผลงานอื่นๆ