คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Natcharatch Sarahongsa

Natcharatch Sarahongsa อาจารย์,สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

โทร. 0911529791

Facebook : Natcharatch Indy Sarahongsa

Line : 0911529791


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชยาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

2541 ข้าราชการพลเรือน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

2547 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ