คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ดร.ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

Dr.Natcharatch Sarahongsa หัวหน้าสาขาวิชา,สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


ข้อมูลติดต่อ

อาคารสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0911529791  อีเมล : natcharatch.s@nsru.ac.th