คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

Natcharatch Sarahongsa อาจารย์,สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

โทร. 0911529791

Facebook : Natcharatch Indy Sarahongsa

Line : 0911529791

    เบอร์โทร : 0911529791

    อีเมล : natcharatch.s@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

2541 ข้าราชการพลเรือน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

2547 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตำแหน่งบริหาร

พ.ศ. 2541-2542 : ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พ.ศ. 2542 – 2543 : หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2543 – 2545 : รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พ.ศ. 2546 – 2547 : หัวหน้าฝ่ายพัสดุ สำนักวางแผนและพัฒนา 

พ.ศ. 2548 – 2552 : องผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

พ.ศ. 2550 - 2552 : หัวหน้าคณะทำงานจัดทำและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

 

งานวิชาการ

วิทยากร การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน

วิทยากร จิตสำนึกแห่งความเป็นไทย

วิทยากร การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

หนังสือ แผนที่สถาปัตยกรรม อำเภอเมืองนครสวรรค์

หนังสือ การจัดทำแผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกสารประกอบการสอน พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

เอกสารประกอบการสอน บัณฑิตอุดมคติไทย

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการสรรค์สร้างวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์

 

งานวิจัย

เทคนิคการใช้สังคมเครือข่ายในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ