คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ กลุ่มงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มขอไปราชการ วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
การเข้าร่วมและยินยอมการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเข้าร่วมและยินยอมการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน สนส. 02 วิชาการ ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตใหม่ สนส. 01 วิชาการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนตัวไปราชการและขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถวิทยากร วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการโอนเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ 2565 วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอจัดโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 วิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลด