คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกจ่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์ .doxs/.xlsx ไฟล์ .PDF
ใบส่งมอบงาน      Download      Download     
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้พัสดุ      Download      Download     
แบบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน (กรณีกรเบิกเงินไม่เกิน100,000บาท)      Download      Download     
งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน แบบ กง.2/1      Download      Download     
งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน      Download      Download     
ใบสำคัญรับเงิน      Download      Download     
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร      Download      Download     
ใบตรวจรับ      Download           
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ      Download      Download     
แบบฟอร์มหลักฐานค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ      Download      Download     
แบบใบตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา      Download           
แบบฟอร์มตารางปฏิบัติราชการอาจารย์      Download           
ใบเบิกค่าสอนและเหมาจ่าย      Download      Download     
ใบเบิกค่านิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      Download      Download     
แบบฟอร์มขอเบิกค่าสอนเพิ่มเติม      Download      Download     
แบบฟอร์มใบรับรองใบเสร็จรับเงิน      Download           
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน      Download      Download     
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล      Download      Download     
กรณีที่ 1 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      Download      Download     
กรณีที่2 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร      Download      Download     
กรณีที่3 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษา (กรณีจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัย)      Download      Download     
กรณีที่4 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดฝึกอบรมให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอก(กรณีจัดนอกสถานที่)      Download      Download     
กรณีที่5 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษา (กรณีจัดนอกสถานที่)      Download      Download     
กรณีที่6 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษา (กรณีจัดนอกสถานที่)      Download      Download     
กรณีที่7 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่      Download      Download     
กรณีที่8 การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา      Download      Download     
ใบฎีกา      Download      Download     
ใบลงเวลาปฏิบัติการสอนและเบิกเงินค่าสอน      Download      Download