คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์ .doxs/.xlsx ไฟล์ .PDF
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการสอน      Download      Download     
แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา      Download           
แบบฟอร์มขอเทียบโอนผลการเรียน      Download      Download     
แบบฟอร์มคำร้องขอยกเว้นรายวิชา      Download      Download     
แบบสำรวจเวลาเรียน      Download      Download     
แบบบันทึกข้อความชำระค่าเทอมเกินเวลา      Download           
แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ      Download      Download     
บันทึกส่งผลเรียน      Download      Download     
ภาระงานสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      Download      Download