คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนโยบายและแผนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์ .doxs/.xlsx ไฟล์ .PDF
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง      Download      Download     
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-KTB-Corporate-Online      Download      Download     
แบบฟอร์มงบลงทุน-2566-2568      Download      Download     
แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ-ปี-2567      Download      Download     
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2567      Download      Download     
แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      Download      Download     
แบบฟอร์มการเข้าร่วมและยินยอมการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม word      Download      Download     
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา      Download      Download     
แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา      Download      Download     
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย2566      Download      Download     
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้ง-2566-สาขา      Download           
แนวทาง-หลักเกณฑ์-การจัดทำงบประมาณ-2566      Download           
แบบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน-4-มิติ      Download      Download     
แบบฟอร์มขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม 2566      Download      Download     
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์      Download      Download     
แบบฟอร์มคำสั่งไปราชการ      Download      Download     
แบบฟอร์มรายชื่อแนบคำสั่งไปราชการ      Download      Download     
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ      Download      Download     
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของวิทยากร      Download      Download     
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง      Download      Download     
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ      Download      Download     
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน      Download      Download     
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา      Download           
แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา      Download           
แบบใบขออนุญาตไปราชการ      Download      Download