คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ดร.นวพร คำเมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล : nawaphorn8521@gmail.com

อาจารย์

อาจารย์กาญจนา กลิ่นอำพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ.อนัญญา วารีสอาด
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : ananya.w@nsru.ac.th
ผศ.สุกัญญา เจริญสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : sukanya.k@nsru.ac.th
ผศ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0967129785
อีเมล :
ผศ. ดร.อาทิตย์ ดรุนัยธร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 056219100 ต่อ 2232
อีเมล : artid2922@gmail.com
อาจารย์รัตนา สังข์โชติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0985655254
อีเมล : rattana.s@nsru.ac.th
ผศ.ชูชาติ คุ้มขำ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ดร.เจนจิรา บวบมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ. ดร.ชนิกา พรหมมาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0-5621-9100 ต่อ 2232
อีเมล : chanika.p@nsru.ac.th
ผศ.ปัทมา ดำประสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 9 ต่อ 2232
อีเมล : pdamprasit@gmail.com
ดร.กมลลฎา นาคแทน
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์เมธินี แจ่มรุจี
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล : winitchat@gmail.com