คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์

Assistant ProfessorPATTAMA DAMPRASIT อาจารย์,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 3 ชั้น 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 9 ต่อ 2232  อีเมล : pdamprasit@gmail.com