คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา ดำประสิทธิ์

PATTAMA DAMPRASIT หัวหน้าสาขาวิชา,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

    

    เบอร์โทร : 0 5621 9100 9 ต่อ 2232

    อีเมล : pdamprasit@gmail.com


ประวัติการศึกษา

ศศ.ม ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ