คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

Mrs.Orrathai Intachaiwong อาจารย์,สาขาวิชานิติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เลขที่ 398 ถนนสวรรค์วิถี 

ตำบลนครสรรค์ตก อำเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยพายัพ ปี  พ.ศ. 2544

ระดับปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2548

       ระดับปริญญาเอก : นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน  

พ.ศ.2548 -2549 : ทนายความ บริษัทนิติพลทนายความ จำกัด

พ.ศ.2549-2551 : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

พ.ศ.2551 : ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

พ.ศ.2561 - 2564 : ดำรงตำแหน่ง

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

- ประธานกรรมการบริหารกองทุนวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (กฎหมายมหาชน)

- ประธานหลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

- อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ประสบการณ์ด้านการสอน

-        วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

-        วิชากฎหมามหาชน

-        วิชากฎหมายปกครองและวิธิปฏิบัติราชการทางปกครอง

-        วิชาความรู้กฎหมาเบื้องต้น

-        วิชากฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

-        วิชา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

ประสบการณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการหน่วยงานภายนอก

พฤษภาคม พ.ศ.2561

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฒ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฒ์นครสวรรค์

พฤษภาคม พ.ศ.25612563

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตุลาคม พ.ศ.2561

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัวคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

พฤศจิกายน พ.ศ.2561

- ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการสร้างและจัดตั้งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505“คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

กรกฎาคม พ.ศ.2562 – 2564

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

พฤศจิกายน พ.ศ.2562

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เมษายน พ.ศ.2563 – 2564

       - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พฤษภาคม พ.ศ.2563

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กองวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารวิชาการ วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

- ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวารสารวิชาการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

รางวัลที่เคยได้รับ

 รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเยี่ยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2561 เรื่อง “สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน: ศึกษาความเหมาะสมของการใช้ทฤษฎีของ Elinor Ostrom ในประเทศไทย” 

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 1)วิจัยแนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อการพึ่งพาตนเอง"จังหวัดนครสวรรค์ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2554       

 2) วิจัยแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ศึกษากรณี การจัดการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย อำเภอแม่เปิ่น จังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุนวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

 3) วิจัยสิทธิเกษตรกรในการจัดการพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน : ศึกษากรณี การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

 4) วิจัยเรื่อง แนวทางในการเสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการขับเคลื่อนการบริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ สู่การปกครองแบบสมาร์ท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ