คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

Assistant Professor Dr.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์ อาจารย์,สาขาวิชานิติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0812880789  อีเมล : orrathai.i@nsru.ac.th