คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

นางสาวอุษา มากอง

MissUsa Makong นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,สำนักงานคณบดี


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณะบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 056219100 ต่อ 2200-2202  อีเมล : usa.m@nsru.ac.th