คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวอุษา มากอง

Usa Makong นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,สำนักงานคณบดี


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 2 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail : usa.m@nsru.ac.th โทร.056219100 ต่อ 2200-2202

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

  • 27 พฤศจิกายน 2561 ถึง ปัจจุบัน พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ Innovation Hubs สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลงานอื่นๆ