คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.วรรธนนันท์ ใจสะอาด
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 081-043-7219
อีเมล : wattananan.j@nsru.ac.th

อาจารย์

อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : narathip.p@nsru.ac.th
ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0918438070
อีเมล :
อาจารย์พัชรี ดินฟ้า
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0800308752
อีเมล : patcharee.d@nsru.ac.th