คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ดร.วรภพ วงค์รอด
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 0819254432
อีเมล : varapop.w@nsru.ac.th

อาจารย์

ผศ. ดร.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0897907078
อีเมล : hataichanok.naok@gmail.com
รศ. ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 093-4141995
อีเมล : joacd@windowslive.com
อาจารย์ดนธินี ฟองคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : dontinee.f@nsru.ac.th
ผศ. ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0813245300
อีเมล : sawitree.sa@nsru.ac.th
ดร.สนั่น กัลปา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2201
อีเมล : sanan.k@nsru.ac.th