คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 0979219319
อีเมล : thitaporn.n@nsru.ac.th

อาจารย์

ผศ.นนทพัทธ์ ตรีณรงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 087-5909093
อีเมล : nontapat.t@nsru.ac.th
อาจารย์ธันยพรรษ ปั้นนาค
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ. ดร.ศิริวรรณ กมลสุขสถิต
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์จำลองลักษณ์ อินทวัน
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0898579714
อีเมล : natsawarn@gmail.com
ผศ. ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0812880789
อีเมล : orrathai.i@nsru.ac.th
อาจารย์สมนา นิลเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล : Sommana.n@nsru.ac.th