คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิชาพัฒน์ จันทร์ลอย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสดใส เลิศเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวขวัญเรือน กระจ่างเอี่ยม

เจ้าหน้าที่การเงิน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวมลิวัลย์ มั่งมี

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุษา มากอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีอนุ คุ้มเพชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายกิติวัฒน์ เวียงแก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายศรพิชัย โนนทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา