คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิชาพัฒน์ จันทร์ลอย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
อีเมล :
นางสาวสดใส เลิศเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 056219100-29 ต่อ2200. 2201.2202
อีเมล : sodsai.l@nsru.ac.th
นางดวงใจ ฉ่ำมะนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
อีเมล :

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวขวัญเรือน กระจ่างเอี่ยม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์โทร : เบอร์โทร 056-219100ต่อ2201
อีเมล :

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิชารักษ์ มั่งมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 056219100-29#2200
อีเมล :

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุษา สวัสดีสุข
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 056219100 ต่อ 2200-2202
อีเมล : usa.m@nsru.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร : 056-219100 ต่อ 2202
อีเมล : saknarong.t@nsru.ac.th
ว่าที่ร้อยตรีอนุ คุ้มเพชร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2201
อีเมล : anu.k@nsru.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายกิติวัฒน์ เวียงแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล :
นายศรพิชัย โนนทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทร : 062-2526879
อีเมล : sornpichai25@hotmail.com