คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญร่วมการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสัมมนาการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เชิญวิทยากรมาบรรยายแบบออนไลน์

วันที่14 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมพระบาง  อาคาร 15 ชั้น 4
และ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4
-ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เรื่อง “บทบาทและความท้าทายต่อยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา” 
-ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
เรื่อง “The Future Trend of Learning and Adjustment”
-ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
เรื่อง การบริหารจัดการศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์และสังคมต่อแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
-รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง (คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เรื่อง แนวคิด SMARTe Model สู่นโยบายการยกระดับองค์กรคุณภาพสู่สากลอย่างยั่งยืน

วันที่เริ่ม : 14 มิถุนายน 2564

วันที่สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564

ไฟล์แนบ :