คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 #รอบ4 #รอบสุดท้าย!

พบกับหลักสูตรคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อการประกอบอาชีพ "ในอนาคต"
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
 
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 #รอบ4 #รอบสุดท้าย!
เปิดรับสมัคร 1-30 เม.ย.64
ดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://regis.nsru.ac.th/pr/
สอบถามข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217
สอบถามออนไลน์ : m.me/nsrudek64

วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2564

วันที่สิ้นสุด : 30 เมษายน 2564

ไฟล์แนบ :