คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
"นิทรรศการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน/โรงเรียน"

ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้จัดกิจกรรมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นฯ และกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษาฯ จำนวน 37 พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งออกเป็นเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษา จำนวน 18 โรงเรียน และเครือข่ายชุมชน จำนวน 19 ชุมชน และเมื่อการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย เสร็จสิ้นครบทุกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

     ในงานมีนิทรรศการ ของเครือข่ายชุมชนและโรงเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และพิธีมอบรางวัล โล่เกียรติคุณ  ป้ายชุมชนต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบ ให้กับเครือข่ายชุมชนและโรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่เริ่ม : 4 เมษายน 2564

วันที่สิ้นสุด : 4 เมษายน 2564

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ