คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ด้วย ประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะหมดวาระในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ทางเพจเฟซบุ๊กของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และการยื่นใบสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัคร โดยส่งเป็นไฟล์แนบ ดังนี้

๑. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว                จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                             จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาใบยืนยันการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖   จำนวน ๑ ฉบับ

สมัครออนไลน์
https://s.nsru.ac.th/STHSSNSRU

วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2567

วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2567

ไฟล์แนบ : ไฟล์ประกาศ