คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การบูรณาการศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : แนวทางการต่อยอดสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ของ กพอ. และแนวทางการเขียนบทความวิชาการลงพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมพระบาง 

อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แบบประเมินโครงการ

https://e-form.nsru.ac.th/q=218

 

วันที่เริ่ม : 6 มิถุนายน 2565

วันที่สิ้นสุด : 6 มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ