คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรที่มีแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อผลิตหนังสือ ตำรา วิจัย เอกสารประกอบการสอน บทความ และการบริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ กิจกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น จึงมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอันจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ (Output/Outcome) ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรได้ในที่สุด

ดาวน์โหลด ประกาศ ใบสมัคร บันทึกข้อความ

https://drive.google.com/drive/folders/10Csu4adC-jQhyfnVoASn8V9udqcKcEEx?usp=sharing

วันที่เริ่ม : 2 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ