คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
ปรัชญำ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธํารงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เก่ง ดี และมีความสุข มีธรรมาภิบาล ทํางานด้วยศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้
1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน
1. 1.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงานด้านการศึกษาให้สัมพันธ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และทันสมัย โดยจัดหาครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญมีความสามารถโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน
1. 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสําหรับอาชีพในอนาคต โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
1. 1.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศวิชาการ มีคุณลักษณะอดทน รู้งาน สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีความรู้ตามศาสตร์ มีการสื่อสารที่ดี มีทักษะทางสังคม มีทักษะภาษาในการสื่อสาร
มีทักษะการทํางาน และทักษะทางความคิดเชิงบวก มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
1. 1.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21
2. พันธกิจด้านการวิจัย
1. 2.1 ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1. 2.2 ผลิตผลงานวิจัยประเภทรับใช้สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี
1. 2.3 แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกแบบมุ่งเป้า
1. 2.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยด้านรับใช้สังคมและท้องถิ่น
1. 2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย การเผยแพร่ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ
1. 3.1 บูรณาการศาสตร์วิชาสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1. 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีโจทย์ของท้องถิ่นเป็นที่ตั้งเพื่อกําหนด
แนวทางการให้บริการวิชาการ
3.3 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม ต่อยอด ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
4. พันธกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1. 4.1 กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่ม
1. 4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม ต่อยอด ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น4
1. 4.3 สร้างภาคีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกําหนดแนวทางความร่วมมือในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ ส่งเสริม ต่อยอด ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. พันธกิจด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
1. 5.1 มีแผนยุทธศาสตร์ฯ การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม
1. 5.2 มีระบบการจัดหารายได้จากศักยภาพและสินทรัพย์ของคณะ ฯ มีการบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพสูงตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย
1. 5.3 สร้างระบบและกลไกในการให้การบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอน
1. 5.4 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
1. 5.5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกเพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณะ ฯ
1. 5.6 สร้างระบบและกลไกในการประเมินศักยภาพบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล