คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธิติ พรหมสูตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางรุ่งทิวา ปานพุ่ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายธีรภัทร ปานพุ่ม

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นักวิเทศสัมพันธ์