คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปีงบประมาณ      ไตรมาส      ตารางสรุป      กราฟ     
สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ      2566      1      PDF      PDF