คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปีงบประมาณ      ไตรมาส      ตารางสรุป      กราฟ     
สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ      2567      1      PDF      PDF     
สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ      2567      3      PDF      PDF     
สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ      2566      1      PDF      PDF     
สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ      2566      2      PDF      PDF     
สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ      2566      3      PDF      PDF