คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนตามพัธกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์


ปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน 2567      2567
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน 2566      2566
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน 2565      2566
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับทบทวน 2563      2564

แผนปฏิบัติการประจำปี


ปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี      2567
แผนปฏิบัติการ ด้านการบริการวิชาการ      2567
แผนปฏิบัติการ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์      2567
แผนปฏิบัติการประจำปี      2566
แผนปฏิบัติการประจำปี      2564

แผนการจัดความรู้ (KM)


ปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้      2567

แผนวิจัยและบริการวิชาการ


ปีงบประมาณ
แผนวิจัยและบริการวิชาการ      2565

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร


ปีงบประมาณ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร      2564

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ปีงบประมาณ
แผนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย      2564

แผนหบริหารความเสี่ยง


ปีงบประมาณ
แผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ 2567      2567
แผนบริหารความเสี่ยง      2566
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง      2566
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง      2565
แผนบริหารความเสี่ยง      2564

แผนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว(อัตราจ้าง)


ปีงบประมาณ
กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว      2564

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน


ปีงบประมาณ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน      2566
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน      2565
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน      2564

แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvent Plan)


ปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา      2567

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


ปีงบประมาณ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      2564

แผนการส่งเสริมสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและดิจิทัล


ปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ      2567
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัล      2567

แผนบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงาน


ปีงบประมาณ
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน      2567

ต้นทุนต่อหน่วย


ปีงบประมาณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ      2566
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ      2565