คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนตามพัธกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์


ปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน 2565      2566
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับทบทวน 2563      2564

แผนปฏิบัติการประจำปี


ปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี      2566
แผนปฏิบัติการประจำปี      2564

แผนการจัดความรู้ (KM)


ปีงบประมาณ

แผนวิจัยและบริการวิชาการ


ปีงบประมาณ
แผนวิจัยและบริการวิชาการ      2565

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร


ปีงบประมาณ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร      2564

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ปีงบประมาณ
แผนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย      2564

แผนหบริหารความเสี่ยง


ปีงบประมาณ
แผนบริหารความเสี่ยง      2566
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง      2565
แผนบริหารความเสี่ยง      2564

แผนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว(อัตราจ้าง)


ปีงบประมาณ
กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว      2564

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน


ปีงบประมาณ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน      2565
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน      2564

แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvent Plan)


ปีงบประมาณ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


ปีงบประมาณ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      2564

แผนการส่งเสริมสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและดิจิทัล


ปีงบประมาณ

แผนบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงาน


ปีงบประมาณ

ต้นทุนต่อหน่วย


ปีงบประมาณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ      2565