คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มธุรการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์ .doxs/.xlsx ไฟล์ .PDF
รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนาหรือดูงาน      Download      Download     
แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย      Download           
แบบใบลาไปต่างประเทศ      Download           
ใบลงเวลาปฏิบัติงาน      Download           
แบบบันทึกข้อความ      Download           
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน_การทำงาน      Download           
ขอยืมวัสดุ_ครุภัณฑ์_อุปกรณ์      Download           
รายละเอียดการซื้อ – จ้าง      Download           
หนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ_พนักงานมหาวิทยาลัย_ลูกจ้างชั่วคราว      Download           
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว-สนับสนุน-ปี-งปม.-2566      Download           
ข้อมูลการขอจ้างอาจารย์รายเดือนและอาจารย์      Download      Download