คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณบดี

รศ. ดร.สุชาติ แสงทอง
ตำแหน่ง : คณบดี
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2214
อีเมล : suchat.s@nsru.ac.th

รองคณบดี

ดร.สนั่น กัลปา
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2201
อีเมล : sanan.k@nsru.ac.th
ผศ.ธนสิทธิ์ คณฑา
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2215
อีเมล : thanasit.c@nsru.ac.th
ผศ.สุกัญญา เจริญสุข
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : sukanya.k@nsru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.อนัญญา วารีสอาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : ananya.w@nsru.ac.th
อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : narathip.p@nsru.ac.th
ผศ. ดร.วรวิทย์ นพแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการเชิงพื้นที่
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : worawit.n@nsru.ac.th
อาจารย์ดนธินี ฟองคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : dontinee.f@nsru.ac.th