คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นายวรวิทย์ เถื่อนสุข

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์