คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นายวศิน ล่ำสัน

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์