คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางภัทธิรา จันทร์ดี

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์