คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวพัชรี ดินฟ้า

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : narathip.p@nsru.ac.th

นางสาวพัชรี ดินฟ้า

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์วรรธนนันท์ ใจสะอาด

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :