คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวพัชรี ดินฟ้า

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์