คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางพิมพ์อุมา ธัญธนกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางพิมพ์อุมา ธัญธนกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผศ.วิลุบล กองกลิ่น

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ธีรพร พรหมมาศ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :