คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางพิมพ์อุมา ธัญธนกุล

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์