คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวสาวิตรี สอาดเทียน

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์