คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวสาวิตรี สอาดเทียน

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ วงค์รอด

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

Polakit Kasetwatin

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวดนธินี ฟองคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : dontinee.f@nsru.ac.th

นางสาวสาวิตรี สอาดเทียน

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ดร. สนั่น กัลปา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2201
อีเมล : sanan.k@nsru.ac.th