คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นายณัฐ ล้ำเลิศ

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์