คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นายสมพงษ์ ฟักผล

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์