คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ดร. ดาเรศ นฤมล

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์