คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ดร. ดาเรศ นฤมล

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์