คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

นางสาวฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวนนทพัทธ์ ตรีณรงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวธันยพรรษ ปั้นนาค

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ กมลสุขสถิต

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :