คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร กรสิงห์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันท์ธร โสภณดิลก

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

รศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผศ.ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นายอดุลเดช ถาวรชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาววรรณมาฆะ เกษรดอกไม้

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางกาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวรตา อนุตตรังกูร

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวนันทิยา สัตยวาที

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร กรสิงห์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร วันทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : worawit.n@nsru.ac.th