คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ดร.วรวิทย์ นพแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : worawit.n@nsru.ac.th

อาจารย์

ผศ.ธนันท์ธร โสภณดิลก
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
รศ. ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์อดุลเดช ถาวรชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์รตา อนุตตรังกูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
อาจารย์นันทิยา สัตยวาที
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล : nuntiya1989@yahoo.com
ผศ. ดร.คุณากร กรสิงห์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0987484298
อีเมล : khunakorn.k@nsru.ac.th
รศ. ดร.พรรณอร วันทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0817977407
อีเมล :