คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวปัทมา ดำประสิทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวกาญจนา กลิ่นอำพร

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวอนัญญา วารีสอาด

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : ananya.w@nsru.ac.th

นางสาวนวพร คำเมือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คงสูน

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200
อีเมล : sukanya.k@nsru.ac.th

นายณัฐวุฒิ เชื้อชวด

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นายอาทิตย์ ดรุนัยธร

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นางสาวปัทมา ดำประสิทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :