คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นางสาวปัทมา ดำประสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์