คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

QA ประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบาย


ระบบและกลไก


ระบบและกลไกประกันคุณภาพ

คำสั่ง ประกาศ และแผนประกันคุณภาพ


นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2564

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2564

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงำนด้านการประกันคุณภาพการศึกษำภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษา 2564

แผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปี การศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน


ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report )


CHEQA Online


CHEQA Online

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. )