คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นโยบาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วง  ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน : ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอน หรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริม การใช้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่

การเรียนการสอน

2. นโยบายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษาทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

3. นโยบายด้านการวิจัย : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถทำวิจัยที่มีผลกระทบและประโยชน์

แก่สังคมตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัยการอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้จากการวิจัย และชื่อเสียงของคณะ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักศึกษา

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม : ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดทำบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชน

6. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพและตำแหน่งทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน

7. นโยบายด้านการบริหาร : มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร และดำเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม

8.  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษามีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน

2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล

3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ

5. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นำด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล

6. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข

 

ค่านิยมหลัก

HSS : Humanities and Social Sciences 

H : Heedfully Learning  = รู้    คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ

S : Skill Development   = เป็น คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

S : Smart  Practice       = เก่ง คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 

เอกลักษณ์

โดดเด่นด้านภาษา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม นำวิชาการสู่ชุมชน

โดดเด่นด้านภาษาหมายถึงการให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาภาษาไทยและสาขาภาษาต่างประเทศ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมหมายถึงการให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

นำวิชาการสู่ชุมชนหมายถึง  การให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนนำวิชาการสู่การพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม

 

อัตลักษณ์

เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม

เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึงมีองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้มีประสบการณ์ในศาสตร์สาขาวิชาและหลักสูตรที่ตนเองศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการกับท้องถิ่นและสังคม

สืบสานวัฒนธรรม  หมายถึงมีความรู้ ความเข้าใจทุกมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ทั้งระดับชาติและสากล 

สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมหมายถึงมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีมีความพร้อมในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกพื้นที่ของสังคม