คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นโยบาย

นโยบาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วง  ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้

1.  นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน  :  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน  สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (
Active Learning) รวมถึงแนวทางการจัดการส่งเสริม Cooperative and work Integrated Education : CWIE มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน

2. นโยบายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

3. นโยบายด้านการวิจัย  :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยเชิงพื้นที่
(
Area based) และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถทำวิจัย
ที่มีผลกระทบและประโยชน์แก่สังคม
วิถีวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้จากการวิจัย และชื่อเสียงของคณะ
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักศึกษา
ในระดับชาติและนานาชาติ

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม  :  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดทำบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  :  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึงความหลากหลายและวัฒนธรรมไทยสู่การสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมิติหลากหลายที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชน

6. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพและตำแหน่งทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน

7. นโยบายด้านการบริหาร  :  มีการสร้างวัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล
มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร และดำเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษามีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
สร้างวัฒนธรรม
คุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร